U poslovnom okruženju svakodnevno dolazi do povećanja brzine poslovanja te se organizacije usredotočuju na dijeljenje informacija zaposlenicima putem alata kao što su: elektronička pošta, dijeljeni dokumenti, SharePoint i sl.

Upravljanje sigurnošću informacija

Klasifikacija, upravljanje i zaštita informacija

Informacije nastaju vrlo brzo i dijele se u vrlo kaotičnom i nepredvidivom ritmu te je zbog toga važno da se one klasificiraju na samom izvoru nastajanja tj. u klasifikaciju informacija uključuju se i njeni krajnji korisnici. Metapodaci dodijeljeni u klasifikacijskom procesu mogu se dalje koristiti i za integraciju sa ostalim rješenjima te je na taj način moguće upravljati informacijama tijekom cijelog životnog ciklusa.

 

Rješenja za klasifikaciju, upravljanje i zaštitu informacija omogućuju:

 • Dodavanje klasifikacijskih metapodataka na dokumente i elektroničku poštu putem intuitivnog korisničkog sučelja.
 • Konzistentno i pravovaljano upravljanje klasifikacijom elektroničke pošte.
 • Označavanje dokumentacije i elektroničke pošte vizualnim klasifikacijskim oznakama kako bi se podigla svijest krajnjih korisnika u radu sa informacijama.
 • Upozoravanje krajnjih korisnika o potencijalnoj mogućnosti „curenja“ informacija.
 • Određivanja prava pristupa krajnjim korisnicima na temelju klasifikacije informacija.
 • Usklađivanje organizacija sa određenim regulatornim zahtjevima u području označavanja i zaštite informacija kao i ostalim regulatornim normama (CUI, ITAR, HIPAA, SOX, ISO 27001 i sl.).
 • Integraciju sa rješenjima za pretraživanje informacija u sustavu (e-Discovey).
 • Integraciju sa rješenjima za kriptiranje.
 • Integraciju sa rješenjima za sprječavanje „curenja“ podataka (DLP).
 • Integraciju sa rješenjima za zaštitu digitalnih prava (DRM).
 • Integraciju sa Microsoft RMS sustavom u svrhu lakšeg korištenja.
 • Integraciju sa rješenjima za arhiviranje podataka.